Eesti keeles
In english По-русски
Uudised ja sündmused »

Marina Kaljurand: Eesti inimõiguste aruanne näitab tugevat pühendumust põhiväärtustele

20.01.2016


Teisipäeval, 19. jaanuaril esitles välisminister Marina Kaljurand Genfis ÜRO inimõiguste nõukogus Eesti inimõiguste ja põhivabaduste kaitset ja edendamist käsitlevat aruannet. ÜRO inimõiguste nõukogus toimus Eesti inimõiguste olukorra teine korraline ülevaatus.

Välisminister Marina Kaljurand rõhutas Eesti tugevat pühendumust inimõiguste kaitsele ja edendamisele nii riigisiseselt kui välispoliitiliselt. „Inimõiguste edendamine ja kaitse on Eesti jaoks nii riigisiseselt kui välispoliitiliselt teineteist täiendavad. Möödunud aastal lõppenud Eesti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmesus andis meile nii oma riigi siseselt kui ka rahvusvaheliselt rõhutada inimõiguste olulisust,” sõnas välisminister. „ÜRO inimõiguste nõukogu liikmena keskendus Eesti naiste ja laste õigustele, sooaspekti arvestamisele konfliktilahenduses, võitlusele karistamatuse vastu, põlisrahvaste õigustele, väljendusvabadusele, internetivabadusele ning LGBTI õigustele,“ lisas ta.

Kaljurand andis ülevaate viimastest arengutest alates 2011. aastal toimunud Eesti inimõiguste olukorra ülevaatusest ning tõi esile mitmeid samme, mida on Eestil inimõiguste vallas lähiaastatel plaanis teha. Näiteks jätkab Eesti vajalike ettevalmistustega, et ühineda isikute sunniviisilise kadumise eest kaitsmise konventsiooniga, naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ning tõkestamise Euroopa Nõukogu Istanbuli konventsiooni ratifitseerimiseks ning astuda samme, et ühineda UNESCO konventsiooniga diskrimineerimise vastu hariduses.

Esitlusele järgnenud arutelul avaldas Eesti inimõiguste olukorra suhtes arvamust 73 riiki. Tunnustati edasiminekuid mitmetes valdkondades, näiteks mitmete inimõiguste alaste konventsioonidega, sealhulgas ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga ühinemise eest. Positiivselt toodi esile Eesti tegevust väljendusvabaduse kaitsel ja edendamisel, seda ka virtuaalruumis. Lisaks tunnustati 2014. aastal vastuvõetud kooseluseadust. Samuti toodi positiivse arenguna esile laste ombudsmani institutsiooni loomist ning soolise võrdõiguslikkuse nõukogu rajamist. Ära märkimist vääris ka Eesti tegevus Rahvusvaheline Kriminaalkohtu mõjukuse suurendamisel.

Riigid tundsid huvi ka Eesti vanglate olukorra kohta ning Eesti tegevuse osas naistevastase vägivalla ja koduvägivalla vastu võitlemisel. Ka andsid liikmesriigid soovitusi ühineda mitme inimõiguste kaitset käsitleva rahvusvahelise konventsiooniga, tagada võrdõiguslikkuse volinikule tegevuseks piisav rahastus ning luua keskne riiklik inimõiguste kaitse organisatsioon.

Eesti inimõiguste olukorra teise ülevaatuse aruanne riikide antud soovitustega võetakse ÜROs vastu 22. jaanuaril, tervikaruanne kiidetakse heaks ÜRO Inimõiguste nõukogu juunikuisel istungjärgul.

Eesti delegatsiooni kuulusid lisaks välisministeeriumile ka aruannet ette valmistanud justiitsministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi, siseministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad.

Foto: https://goo.gl/Rvu1uc

Taustaks:

Inimõiguste olukorra teine perioodiline ülevaatus (UPR - Universal Periodic Review) kestab 2012.-2016. aastani, mille jooksul vaadatakse üle kõikide 193 ÜRO liikmesriigi inimõiguste olukord. 18.-29. jaanuarini toimub Genfis Namiibia, Nigeri, Mosambiigi, Eesti, Paraguai, Belgia, Taani, Belau, Somaalia, Seišellide, Saalomoni saarte, Läti, Sierra Leone ja Singapuri inimõiguste olukorra ülevaatus.

UPR arutelud toimuvad riigi koostatud aruande, vabaühenduste aruannete ning ÜRO kokkuvõtliku aruande põhjal. Arutelud viiakse läbi töörühmas, mille töös võivad osaleda kõik ÜRO liikmesriigid, kes soovivad riigilt küsida küsimusi või esitada soovitusi.

2006. aastal loodud UPRi eesmärk on anda iga nelja aasta tagant ülevaade inimõiguste tagamisest kogu maailmas ning vahetada infot ja kogemusi inimõiguste edendamise eesmärgil. See annab riikidele võimaluse näidata, milliseid meetmeid on rakendatud olukorra parandamiseks ning inimõigustega seotud kohustuste täitmiseks. Eesti inimõiguste olukorra esmakordne ülevaatus leidis aset 2. veebruaril 2011 Genfis.


Info Eesti UPRi kohta: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/EESession24.aspx
Lisainfot: http://www.vm.ee/et/tegevused-eesmargid/inimoigused/eesti-upr
 

VÄLISMINISTEERIUMI AVALIKE SUHETE OSAKOND
637 7628
521 6821
press@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Moskvas Malõi Kislovski pereulok 5, 125009 Moskva, Venemaa tel. (7 495) 737 36 40 , e-mail: embassy.moskva@mfa.ee